در این قسمت بعد از وارد کردن عنوان قانون ، شماره ماده را به عدد وارد نمایید. مثلاً برای پیدا کردن ماده 12 قانون مدنی در قسمت عنوان، "قانون مدنی" و در قسمت شماره عدد 12 را وارد نمایید.