مثلاً برای جستجوی تصرف عدوانی، گزینه به صورت عبارت را انتخاب نمایید و در صورتی که در متن قانون یا مواد به دنبال دو کلمه غیر مجاور مانند تخلیه و اجاره هستید، گزینه همه کلمات را انتخاب نمایید.