برای پیدا کردن میزان مجازات عمل مجرمانه ای، مثل ترک انفاق و مواد قانونی مرتبط با آن، عبارت مجرمانه" ترک انفاق" را در این قسمت وارد نمایید.
توجه: در نوشتن کلمات همزه دار، از به کار بردن همزه خوداری فرمایید. مثلا: تادیه، هیات، ارتشا، بایر.