در اینجا می توانید با وارد کردن نوع مجازات مثلاً حبس و انتخاب یکی از موضوعات جرم مثلاً اموال و معاملات دولتی، عناوین مجرمانه ای که در این گروه دارای مجازات حبس می باشد را مشاهده نمایید.