آرای دیوان عالی کشور به دو گروه حقوقی و کیفری و آرای دیوان عدالت اداری به گروه های تایید و ابطال آیین نامه ها، ابطال تصمیمات اداری، ثبتی، مالیاتی و ... تقسیم میگرند، که برای سهولت در جست و جو میتوانید یکی از آنها را انتخاب نمایید.