به طور مثال برای جست و جوی رای وحدت رویه دیوان عالی کشور در رابطه با ماده 1082 قانون مدنی عبارت " ماده 1082 قانون مدنی" را در این قسمت وارد می نمایید.